Hoe het werkt

Wil jij weten hoe het werkt bij het Sint Laurensfonds? We leggen graag uit hoe je bij ons de financiering voor je project aanvraagt. Fijn als je onderstaande informatie goed doorneemt. Zo weet je precies waar wij naar kijken bij jouw aanvraag. Handig voor jou én voor ons!

Algemene voorwaarden & criteria

Sint Laurensfonds (hierna SLF) verstrekt financiële bijdragen aan projecten voor kwetsbaren in Rotterdam (en directe omgeving), in het bijzonder kinderen en jongeren, op basis van een aanvraag van een organisatie. Jaarlijks worden de specifieke bestedingsthema’s voor deze doelgroepen, de aanvraagprocedure en de toekenningsvoorwaarden op de website van SLF kenbaar gemaakt. Indien aan een project van een organisatie een financiële bijdrage wordt toegekend, wordt door SLF een toekenningsbrief opgesteld. In de toekenningsbrief staan eventuele aanvullende voorwaarden en de eisen die aan de verantwoording worden gesteld, nader gespecificeerd. De brief en de algemene voorwaarden vormen tezamen de op de toekenning toepasselijke voorwaarden.

1. De financiële bijdrage van SLF is gebaseerd op de van de aanvragende organisatie (hierna aanvrager) ontvangen gegevens, in het bijzonder het projectplan en de -begroting met dekkingsplan.

2. De bijdrage van SLF bestaat uit een gift, een garantie of een lening.

3. Pas als de toekenningsbrief door SLF en de aanvrager is ondertekend en SLF de door beide partijen getekende brief retour heeft ontvangen, is sprake van een bindende afspraak. De toekenningsbrief moet ondertekend zijn door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger van de aanvrager, zoals blijkt uit een bijgevoegd recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

4. De aanvrager dient SLF tijdig op de hoogte te stellen van wijzigingen in de organisatie, de projectopzet, de begroting, het dekkingsplan, de begin- en einddatum van het project en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de financiële bijdrage, alsmede op de voortgang van het project.

5. Toekenningen zijn geldig tot één jaar na dagtekening van de brief waarin de toekenning wordt bevestigd of bij projecten met een langere duur van één jaar gedurende de looptijd van het project, mits in beide gevallen aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. Nadien vervalt de toekenning en kan de aanvrager hierop geen aanspraak meer maken.

6. Het toegezegde bedrag is inclusief eventueel door de aanvrager verschuldigde belasting(en) en rechten.

7. De aanvrager mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLF aan derden overdragen.

8. Indien het totale bedrag van de financiële bijdrage hoger uitvalt dan de totale kosten die door de aanvrager voor het desbetreffende project zijn begroot, is de aanvrager gehouden het overschot naar rato van het door SLF uitgekeerde bedrag per omgaande terug te betalen.

9. Indien het project geen doorgang vindt is de aanvrager gehouden het bedrag van de door SLF beschikbaar gestelde bijdrage volledig terug te betalen.

10. SLF behoudt zich het recht voor de toezegging in te trekken of de hoogte daarvan aan te passen, wanneer:

a. naar het oordeel van SLF niet, niet geheel of niet langer sprake is van een juiste nakoming door de aanvrager van de afspraken;
Algemene voorwaarden inzake toekenningen SLF (versie november 2018)

b.
 naar het oordeel van SLF geen of onvoldoende verwezenlijking van het project plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

c.
 de door SLF ter beschikking gestelde financiële bijdrage naar het oordeel van SLF niet of niet volledig benodigd is;

d.
 faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd van de aanvrager, dan wel beslag wordt gelegd op een belangrijk gedeelte van de activa van de aanvrager;

e.
 SLF met de door de aanvrager ingediende documenten dan wel met een wijziging van de projectopzet niet instemt;

In de onder a. t/m e. genoemde gevallen kan door SLF gehele of gedeeltelijke restitutie van eventueel uitbetaalde bedragen van het reeds betaalde bedrag worden verlangd.

11. Om de voortgang van het gefinancierde project te kunnen beoordelen, is de aanvrager verplicht om na voltooiing van het project een inhoudelijke en financiële rapportage van het project toe te zenden. De aanvrager dient aan het einde van het project een overzicht te geven van de begrote en werkelijke kosten en inkomsten. Bij grote afwijkingen tussen de begroting en realisatie dient een toelichting gegeven te worden.

Deze rapportage dient te worden toegezonden binnen zes maanden na afronding van het project. Bij meerjarige projecten dient de aanvrager binnen zes maanden na afronding van elk projectjaar een tussentijdse rapportage toe te zenden.

Daarnaast heeft SLF het recht om een door SLF ingeschakelde certificerend accountant te laten controleren hoe het gefinancierde bedrag is besteed en of de door SLF verstrekte bijdrage daadwerkelijk is besteed aan het project waarvoor de toekenning is gedaan.

12. SLF behoudt zich het recht voor publiciteit te geven aan de door SLF verstrekte bijdrage.

13. De aanvrager neemt kennis van het privacy beleid zoals deze op de website van SLF staat en zorgt voor naleving van de richtlijnen door de eigen organisatie. De aanvrager verstrekt geen persoonsgegevens van derden aan SLF, ook niet in de projectaanvraag en bij de projectevaluatie na afloop van het project. Onder persoonsgegevens vallen ook foto’s waar personen herkenbaar op staan.

> Download de pfd met de Algemene voorwaarden versie 2018

Neem voordat je een aanvraag indient onze criteria goed door. Wij bekijken alleen de verzoeken die hieraan voldoen. Ook is het belangrijk dat de aanvragen passen bij de richtlijnen en maatregelen van de overheid rondom corona.

 • Je dient je aanvraag in als rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting, vereniging of kerkelijke instelling).
 • Op deze rechtspersoon is toezicht vanuit een toezichthouder (bestuur of raad van toezicht) die uit minimaal 3 personen bestaat. Deze personen zijn geen familie of partners van elkaar.
 • Het project past binnen de aandachtsgebieden die wij voor het lopende jaar hebben vastgesteld.
 • Het project komt ten goede aan onze doelgroepen en zij wonen in Rotterdam.
 • Het project helpt een groep verder en niet slechts één persoon.
 • Het project beantwoordt een vraag van de doelgroep en is niet zonder de doelgroep te kennen bedacht (aanbodgestuurd).
 • Je dient je aanvraag ruim voor de start van het project in.
 • Let op! Voor aanvragen rondom zomeractiviteiten gelden aanvullende en/of andere criteria. Lees voor meer informatie het bericht Nieuw aanvraagproces voor zomeraanvragen – Sint Laurensfonds.

Aanvraag voor financiering

Wij ondersteunen projecten voor verschillende groepen:

Senioren

Wij ondersteunen projecten die thuiswonende ouderen minder eenzaam doen voelen. Bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met mensen om hen heen. Denk aan mensen die dezelfde hobby’s of interesses delen. Of gespreksgroepen om met elkaar over levensvragen te praten. Ons doel is dat senioren zich blijvend verbonden voelen met anderen.

Wij steunen projecten die:

 • het netwerk rondom senioren verbeteren
 • aandacht geven aan levensvraagstukken
 • gevoelens van eenzaamheid wegnemen
 • zorgen dat senioren zelf dingen gaan oppakken (activeren)

Kinderen en jongeren

Wij kiezen voor projecten die de ontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteunen. Zij wonen in gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). Dat betekent dat er thuis weinig geld is en niet veel mogelijkheden zijn om je als kind te ontwikkelen. Wij richten ons op kinderen van 0 tot 27 jaar.

Wij steunen projecten die:

 • zich richten op het  ontwikkelen van taal, leren en talenten
 • een maatje zijn, die kinderen helpen hun horizon te verbreden en met geld leren omgaan
 • ontspanning en sport bieden om stress te verlagen
 • hulp bieden bij opvoeden
 • begeleiden naar school of werk, en uitval tegengaan

Extra accent op armoedebestrijding
Een extra accent ligt op het bestrijden van armoede bij kinderen. Sint Laurensfonds heeft hier naast de gebruikelijke budgetten een groot bedrag voor gereserveerd. Dit programma heet ‘Kinderen in armoede verdienen beter’. Voor de uitvoering zoekt Sint Laurensfonds de samenwerking met organisaties die in Rotterdam actief zijn op dit thema. Met hen wil Sint Laurensfonds een groot aantal gezinnen in Rotterdamse achterstandswijken uit de armoede halen.

Niet alle projecten – hoe belangrijk ook – passen bij ons. Zo financieren wij geen projecten waarvan het doel is: cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, evangelisatie, gezondheidszorg, sportprestatie, wetenschap en onderzoek. Aanvragen voor deze projecten kunnen wij niet in behandeling nemen. Heb je een dergelijk project, kijk dan eens op www.rotterdamsefondsen.nl of  www.fondsenvoorouderen.nl voor ondersteuning van andere fondsen.

Vul de quickscan in

Vul allereerst de quickscan in. Dit is een korte vragenlijst, zo kom je er snel achter of jouw idee past bij projecten die wij steunen.

Past jouw project bij ons?
Jouw project komt mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning. Maak eerst een account aan of log in.

Past jouw project niet bij ons?
Dan kunnen we jouw project helaas niet financieel steunen. Je kunt ons uiteraard wel om advies vragen of aansluiten bij ons netwerk. Kijk voor een ander fonds voor jouw project op www.rotterdamsefondsen.nl of www.fondsenvoorouderen.nl.

Bij een aanvraag verzoeken we je de volgende bijlagen van je organisatie en je project mee te sturen:

 • een projectplan met een duidelijke beschrijving van het project met vermelding van doelgroep, doelstelling, methode en organisatie;
 • een begroting van het project, evenals een dekkingsplan met opgave van financiers die zijn aangeschreven en/of die nog zullen worden aangeschreven;
 • het beleid ongewenste omgangsvormen;
 • de gewaarmerkte statuten;
 • het uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal zes maanden oud). Van kerkelijke instellingen vragen we een WID-verklaring;
 • de jaarrekening van het voorafgaande jaar:
  – opgemaakt conform de bepalingen van de statuten van de organisatie.
  – voorzien van een balans én een resultatenrekening.
  – (bij voorkeur) voorzien van een accountantsverklaring of een verklaring van een kascontrolecommissie.
  – de hoogte van het eigen vermogen, vreemd vermogen en de reserves dienen te verklaren te zijn en uit de gegevens in de jaarrekening moet kunnen worden opgemaakt dat het project niet uit eigen middelen gefinancierd kan worden.
 • een bewijs van de ANBI-status (indien van toepassing);
 • een kopie van de bankpas of van een bankafschrift.

Toetsing
Wij toetsen jouw aanvraag eerst aan onze criteria. Daarna kijken we goed naar de inhoud van je project.

Besluit over jouw aanvraag
Ons bestuur besluit vervolgens over jouw aanvraag. Hoe lang dit duurt, hangt af van de grootte van het aangevraagde bedrag.

 • Bij aanvragen tot en met € 5.000 ontvang je binnen zes weken ons besluit. Let op! Voor zomeraanvragen proberen wij zelfs binnen 4 weken te beslissen. Lees voor meer informatie het bericht Nieuw aanvraagproces voor zomeraanvragen – Sint Laurensfonds.
 • Aanvragen tot en met € 50.000 komen op de agenda van de commissie jeugd of de commissie ouderen. Beide commissies vergaderen elk kwartaal (in februari, mei, september en november).
 • Aanvragen boven de € 50.000 komen eerst op de agenda van de betreffende commissie én daarna op die van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar bijeen (in maart, juni, oktober en december).

Toewijzen van financiering
Je ontvangt van ons schriftelijk bericht of jouw aanvraag is toegekend. Bij een positief besluit ontvang je een toekenningsbrief. Deze onderteken je en stuur je naar ons terug. Hiermee ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. Heb je aan alle voorwaarden voldaan? Dan ontvang je binnen zes weken na toezegging het toegekende bedrag.

 • Voor 10 januari 2022 ingediend:
  beslismomenten*
  – Week 10  – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (jeugdigenprojecten)
  – Week 11 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (ouderenprojecten)
  – Week 14 – bedragen van € 50.000 en hoger
 • Voor 4 april 2022 ingediend:
  beslismomenten*
  – Week 24 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (jeugdigenprojecten)
  – Week 24 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (ouderenprojecten)
  – Week 26 – bedragen van € 50.000 en hoger
 • Voor 11 juli 2022 ingediend:
  beslismomenten*
  – Week 39 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (jeugdigenprojecten)
  – Week 38 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (ouderenprojecten)
  – Week 41 – bedragen van € 50.000 en hoger
 • Voor 3 oktober 2022 ingediend:
  beslismomenten*
  – 
  Week 47 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (jeugdigenprojecten)
  – Week 48 – bedragen vanaf € 5.000 tot € 50.000 (ouderenprojecten)
  – Week 51 – bedragen van € 50.000 en hoger

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?  Doe dan eerst onze quickscan.

let op: beslismomenten kunnen wijzigen

Het is belangrijk als de buitenwereld ziet dat jouw project wordt ondersteund door Sint Laurensfonds. Hoe meer mensen weten wie we zijn des te meer we voor de samenleving kunnen betekenen.

Wij stellen het daarom zeer op prijs als je na toekenning van een bijdrage van Sint Laurensfonds een kort bericht over jouw project aanlevert voor publicatie op onze website. Het liefst met twee goede foto’s van dit project. Je bericht kun je per mail doorsturen naar info@sintlaurensfonds.nl. Bekijk ter inspiratie ook onze voorbeeldprojecten.

Als je onze naam wilt gebruiken in bijvoorbeeld een folder, flyer, website of ander communicatiemiddel kun je eventueel gebruikmaken van ons logo en de corporate tekst van Sint Laurensfonds. Let daarbij goed op de spelling van onze naam: Sint Laurensfonds (dus met spatie!). Het logo kun je opvragen via info@sintlaurensfonds.nl.

Als je in jouw communicatie-uitingen onze naam en logo gebruikt, zien wij graag vooraf een proefje, voordat over wordt gegaan tot productie. Stuur je voorbeeld(en) per mail, onder vermelding van het projectnummer, naar info@sintlaurensfonds.nl.

Corporate tekst

Help je ons mee nog meer mensen en projecten te bereiken? Je kunt de onderstaande tekst gebruiken in je communicatie-uitingen.

Sint Laurensfonds ondersteunt projecten in Rotterdam en directe omgeving gericht op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen. Speerpunten in ons bestedingsbeleid zijn het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en het versterken van de ontwikkeling van kwetsbare jeugd. Nieuwe initiatieven maar ook bestaande projecten die hier op aanhaken kunnen een beroep op ons doen.

Let op: voor al je communicatie-uitingen waarin onze naam of logo wordt gebruikt, geldt dat wij graag eerst het concept zien voordat je overgaat tot publicatie.  Je kunt je voorbeeld(en) per mail doorsturen, onder vermelding van het projectnummer, aan info@sintlaurensfonds.nl.

Sint Laurensfonds steunt projecten gericht op kwetsbare en hulpbehoevende kinderen, jongeren en ouderen in Rotterdam.

Als jouw organisatie zich inzet voor onze doelgroepen dan is het belangrijk dat je beleid hebt hoe je ongewenste omgangsvormen definieert, voorkomt, herkent, meldt en aanpakt. Per 1 juni 2020 verlangen we van je dit beleid met ons te delen bij het indienen van een nieuwe aanvraag.

Mocht je nog geen beleid hebben dan horen we graag hoe je een dergelijk beleid ontwikkelt en op welke termijn je verwacht het beleid met ons te kunnen delen. Heb je meer ondersteuning nodig of wil je je verder verdiepen? Kijk op inveiligehanden.nl voor meer informatie en voorbeelden van het beleid. Ook kan je hier een training aanvragen. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact met ons op. Wij denken graag mee.

Uit het beleid dient onder andere te blijken:

 1. Wat je doet om ongewenste omgangsvormen te voorkomen: welk beleid hanteert jouw organisatie om ongewenste omgangsvormen te voorkomen? Denk hierbij aan:
  • Risicoanalyse: wie loopt gevaar, waarom, wanneer en hoe
  • Aannamebeleid: kennisgesprekken met nieuwe vrijwilligers houden, referenties natrekken, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opvragen (zie: gratisvog.nl), proefperiodes inbouwen, proefperiode evalueren en dit meenemen voordat je een vrijwilliger aanneemt, etc.
  • Omgangsregels: hierin is vastgelegd hoe mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan en welk gedrag de organisatie hierbij goed- of afkeurt. Omgangsregels gelden voor alle mensen in je organisatie.
  • Gedragscode: hierin is onder ander vastgelegd wat de grenzen zijn van het (fysieke) contact tussen de vrijwilligers, medewerkers en het bestuur van de organisatie en de mensen die deelnemen aan de activiteiten van de organisatie. De gedragscode is een officieel document en dient door alle (vrijwillige) medewerkers van je organisatie te worden ondertekend
  • Vertrouwenscontactpersoon: een geschikt persoon aanstellen als vertrouwencontactpersoon, betrokkenen van de organisatie informeren waar ze terecht kunnen wanneer ze ongewenste omgangsvormen ervaren
  • Informeren van alle betrokkenen binnen je organisatie: zorg dat alle betrokkenen binnen de organisatie, van bestuur tot deelnemers, op de hoogte zijn van het beleid
 2. Wat je doet wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in jouw organisatie:
  • Meldprotocol: Hoe ga je om met meldingen van ongewenste omgangsvormen?
  • Contactpersoon: Wie kan iemand benaderen wanneer hij/zij ongewenste omgangsvormen ervaart?
 3. Wat je doet nadat er grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden binnen jouw organisatie:
  • Is het meldprotocol ooit ingeroepen? Zo ja, wat zijn je ervaringen?

Verantwoording van je project

Inhoudelijke en financiële verantwoording
Na afloop van het project verwachten wij van jou binnen zes maanden een evaluatie, een inhoudelijke verantwoording en een financiële verantwoording. Let op! Voor zomeraanvragen verwachten wij de inhoudelijke- en financiële verantwoording binnen drie maanden na afloop van het project. Lees voor meer informatie het bericht Nieuw aanvraagproces voor zomeraanvragen – Sint Laurensfonds. Bij meerjarige projecten rapporteer je indien gevraagd jaarlijks. Zie ook onze algemene voorwaarden. Op het evaluatieformulier staat waar je je inhoudelijke en financiële rapportage uploadt.

Evaluatieformulier
Je ontvangt op de einddatum (of na een projectjaar) via jouw online account een evaluatieformulier. Hierop vind je ook gegevens over je project die je bij je aanvraag al hebt ingevuld. De inhoud van deze velden kun je niet wijzigen.
Daarnaast vragen wij je de volgende vragen te beantwoorden:

 • Wat is het gerealiseerde bereik?
 • Wat is het gerealiseerde resultaat?
 • Wat is er veranderd?
 • Waaruit blijkt dat jouw project heeft geleid tot die verandering?
 • Zijn er neveneffecten opgetreden?
 • Hoe wordt vervolg gegeven aan het project en wat heb je gedaan om het project te bestendigen?
 • Wat is de werkelijke startdatum?
 • Wat is de werkelijke einddatum?
 • Hoe is de samenwerking verlopen?
 • Wat is de werkelijke eigen bijdrage?
 • Wat zijn de werkelijke kosten?
 • Welke financiële wijzigingen zijn er opgetreden?

Na ontvangst reageren wij binnen 3 maanden op je rapportage (het evaluatieformulier en de inhoudelijke en financiële rapportage). Als wij akkoord zijn met de verantwoording ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Indien van toepassing gaan wij over tot het uitkeren van de (resterende) bijdrage. Daarna sluiten wij het dossier. Als wij je vragen een bedrag terug te betalen, dan sluiten wij het dossier na ontvangst van dat bedrag.

Sint Laurensfonds behoudt zich het recht om aanvullende eisen te stellen aan de verantwoording, bijvoorbeeld door het verlangen van een accountantsverklaring.

Kinderen jongeren

Past jouw idee of project bij wat wij willen bereiken? Je weet het snel als je de quickscan invult. Snel en gemakkelijk.